EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
中/轻/微卡
载货车
东风股份
清除查询条件
品牌:
不限 推荐 B C D F H J K L N Q S T W Y Z
价格:
万元
驱动形式:
最大马力:
马力
前进档位:
燃料种类:
排放标准:
最大总质量:
千克
货箱长度:
毫米
座位排数:
货箱形式:
为您找到: 143 个符合条件的产品
最大马力: 190  115  102  116  130  82  117  140  103  125  113  99  112  120  68  95  160  136  150  124
排放标准: 国五  国四  京五  国六
额定载重: 8900
货箱长度: 9850  4150  4172  3800  3870  3270  3500  3770  6800  6650  6730  5500  6150  5750  7680  6200  6430  5180  5140  4820  3400  4170
货箱形式: 厢式  栏板式  仓栅式  纯底盘
驱动形式: 4 X 2  4 X 4
厂商指导价: 17.6 万元
最大马力: 113  78
排放标准: 国六  国四
额定载重: 495
货箱长度: 3600  4300  2100
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 78  113
排放标准: 国四  国六
额定载重: 990
货箱长度: 2100  4300  3600
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 6 万元
最大马力: 106  110
排放标准: 国六  国五
额定载重: 1685
货箱长度: 3700  3400  2990
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 6.4 万元
最大马力: 106  110
排放标准: 国六  国五
额定载重: 1200
货箱长度: 2990  3400  3700
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 6.7 万元
最大马力: 140  115  102  116  130  82  117  103  125  113  99  112  120  68  95  160  136  150  124  190
排放标准: 国六  国四  京五  国五
额定载重: 1600
货箱长度: 4170  4150  4172  3800  3870  3270  3500  3770  6800  6650  6730  5500  6150  5750  7680  6200  6430  5180  5140  4820  3400  9850
货箱形式: 仓栅式  栏板式  纯底盘  厢式
驱动形式: 4 X 2  4 X 4
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 163
排放标准: 国六
额定载重: 1495
货箱长度: 4170
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 12.9 万元
最大马力: 110  106
排放标准: 国五  国六
额定载重: 995
货箱长度: 3400  2990  3700
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 150  115  102  116  130  82  117  140  103  125  113  99  112  120  68  95  160  136  124  190
排放标准: 国四  京五  国六  国五
额定载重: 4990
货箱长度: 5180  4150  4172  3800  3870  3270  3500  3770  6800  6650  6730  5500  6150  5750  7680  6200  6430  5140  4820  3400  4170  9850
货箱形式: 栏板式  仓栅式  纯底盘  厢式
驱动形式: 4 X 2  4 X 4
厂商指导价: 11 万元
最大马力: 125  160  140  130  116
排放标准: 国四
额定载重: 2850
货箱长度: 4800  5140  6150  6630  6430  4130  4090  2100  3100  3130  4820  5050  6730
货箱形式: 栏板式  厢式  纯底盘
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 12 万元
最大马力: 130  115  102  116  82  117  140  103  125  113  99  112  120  68  95  160  136  150  124  190
排放标准: 京五  国四  国六  国五
额定载重: 1600
货箱长度: 3800  4150  4172  3870  3270  3500  3770  6800  6650  6730  5500  6150  5750  7680  6200  6430  5180  5140  4820  3400  4170  9850
货箱形式: 仓栅式  栏板式  纯底盘  厢式
驱动形式: 4 X 2  4 X 4
厂商指导价: 6 万元
最大马力: 95  115  122  120  160  180
排放标准: 国三  暂缺
额定载重: 1490
货箱长度: 3870  5150  4800  6200  7200  7800
货箱形式: 栏板式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 6 万元
最大马力: 125  160  140  130  116
排放标准: 国四
额定载重: 4990
货箱长度: 6150  4800  5140  6630  6430  4130  4090  2100  3100  3130  4820  5050  6730
货箱形式: 栏板式  厢式  纯底盘
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 12 万元
最大马力: 125  160  140  130  116
排放标准: 国四
额定载重: 4700
货箱长度: 5140  4800  6150  6630  6430  4130  4090  2100  3100  3130  4820  5050  6730
货箱形式: 栏板式  厢式  纯底盘
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 11 万元
最大马力: 160  125  140  130  116
排放标准: 国四
额定载重: 2850
货箱长度: 4800  5140  6150  6630  6430  4130  4090  2100  3100  3130  4820  5050  6730
货箱形式: 栏板式  厢式  纯底盘
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 12 万元
最大马力: 60  102  68  115  116  113  140
排放标准: 国四  暂缺
额定载重: 1270
货箱长度: 3050  4150  3500  3270  4172  3870  5500
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最大马力: 102  68  115  116  113  140  60
排放标准: 国四  暂缺
额定载重: 2200
货箱长度: 4150  3500  3270  4172  3870  5500  3050
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 6 万元
最大马力: 68  102  115  116  113  140  60
排放标准: 国四  暂缺
额定载重: 990
货箱长度: 3500  4150  3270  4172  3870  5500  3050
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 6 万元
最大马力: 68  102  115  116  113  140  60
排放标准: 国四  暂缺
额定载重: 930
货箱长度: 3270  4150  3500  4172  3870  5500  3050
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 6 万元
最大马力: 115  102  68  116  113  140  60
排放标准: 国四  暂缺
额定载重: 1950
货箱长度: 4150  3500  3270  4172  3870  5500  3050
货箱形式: 栏板式  厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 6 万元
加载更多