EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
零部件
清除查询条件
为您找到: 1367 个符合条件的产品
燃料种类: 柴油
排量: 7.5  5
最大马力: 260  240
最大扭矩:
排放标准: 国六  国五
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)  柴油
排量: 11.04  11.05  11.65  8.57  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56  12.52  8.6  11
最大马力: 350  370  420  310  280  290  390  330  260  320  460  550  510  500
最大扭矩: 1550
排放标准: 国五  国四  国六
额定转速: 1100-1400
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 12.54
最大马力: 430
最大扭矩: 2000
排放标准: 京五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 天然气(LNG/CNG)
排量: 12.54
最大马力: 430
最大扭矩: 2000
排放标准: 京五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 11.05  11.65  8.57  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56  12.52  8.6  11.04  11
最大马力: 420  370  310  280  290  390  330  260  350  320  460  550  510  500
最大扭矩: 2100
排放标准: 国五  国四  国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 11.05  11.65  8.57  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56  12.52  8.6  11.04  11
最大马力: 390  370  420  310  280  290  330  260  350  320  460  550  510  500
最大扭矩: 1750
排放标准: 国五  国四  国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 7.7  11.05  11.65  8.57  6.6  12.53  5.13  12.56  12.52  8.6  11.04  11
最大马力: 320  370  420  310  280  290  390  330  260  350  460  550  510  500
最大扭矩: 1250
排放标准: 国五  国四  国六
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 7.146
最大马力: 240  320  280  260
最大扭矩: 1000
排放标准: 国五
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 7.146
最大马力: 260  320  280  240
最大扭矩: 1050
排放标准: 国五
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 5.7
最大马力: 220  180  240
最大扭矩: 850
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 5.7
最大马力: 240  180  220
最大扭矩: 900
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 5.7
最大马力: 180  240  220
最大扭矩: 850
排放标准: 国五
额定转速: 2500
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 11  11.05  11.65  8.57  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56  12.52  8.6  11.04
最大马力: 420  370  310  280  290  390  330  260  350  320  460  550  510  500
最大扭矩: 1900
排放标准: 国五  国四  国六
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 2.8  2.776  2.78
最大马力: 177  129  117  161
最大扭矩: 450
排放标准: 国六  国四  国五
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 3.8  3.76
最大马力: 190  141  154  168
最大扭矩: 700
排放标准: 国六  国五  国四
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 4.5
最大马力: 220  210
最大扭矩: 820
排放标准: 国六
额定转速:
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油  天然气(LNG/CNG)
排量: 8.57  11.05  11.65  7.7  6.6  12.53  5.13  12.56  12.52  8.6  11.04  11
最大马力: 350  370  420  310  280  290  390  330  260  320  460  550  510  500
最大扭矩: 1500
排放标准: 国五  国四  国六
额定转速: 2100
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 7.146
最大马力: 280  320  260  240
最大扭矩: 1100
排放标准: 国五
额定转速: 2300
厂商指导价: 暂无报价
燃料种类: 柴油
排量: 7.146
最大马力: 280  320  260  240
最大扭矩: 1100
排放标准: 国五
额定转速: 1900
厂商指导价: 暂无报价
加载更多